Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định công nhận SKKN
Quyết định về việc công nhận SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 899/QĐ-SGDĐT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 06 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận SKKN của ngành Giáo dục và Đào tạo
Năm học 2009-2010
_____________________
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UB ngày 16/04/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả chấm xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010 của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Thường trực Thi đua sở Giáo dục và Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận 1297 SKKN năm học 2009-2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, trong đó:
- Loại A:      01 SKKN
- Loại B:      410 SKKN
- Loại C:      708 SKKN
- Không xếp loại:   178 SKKN
(Đính kèm danh sách kết quả)
Điều 2. Những SKKN xếp loại A, B, C có tiền thưởng theo định mức:
- Loại A:     200.000 đ/SKKN
- Loại B:    150.000 đ/SKKN
- Loại C:     100.000 đ/SKKN
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục, Lãnh đạo các phòng ban, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách công nhận SKKN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Ng.60.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Chi tiết
Ghi chú  899/QĐ-SGDĐT-VP 
Ngày ban hành  09/06/2010 
Người ký  Giám đốc Dương Thế Phương 
Cơ quan ban hành  Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Trở lại   Lên đầu