Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ
Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1655/SGDĐT-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ 
  tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.
 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
Căn cứ Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo như sau:
1. Các hình thức nghỉ phép:
1.1. Nghỉ phép năm:
- Giải quyết cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc khối hành chính, phục vụ.
- Số ngày nghỉ: Thực hiện theo quy định tạiĐiều 74 Bộ luật Lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, cụ thể:
Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương làm việc trong điều kiện bình thường nên được giải quyết nghỉ phép 12 ngày/năm, nếu có thời gian công tác từ 05 năm trở lên thì được tính ngày nghỉ cộng thêm như sau:
+ Thời gian làm việc có đủ 05 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 01 ngày;
+ Thời gian làm việc có đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 02 ngày;
+ Thời gian làm việc có đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 03 ngày;
+ Thời gian làm việc có đủ 20 năm đến dưới 25 năm thì được nghỉ thêm 04 ngày;
+ Thời gian làm việc có đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 05 ngày;
+ Thời gian làm việc có đủ 30 năm đến dưới 35 năm thì được nghỉ thêm 06 ngày.
1.2. Nghỉ phép hè:
1.2.1. Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị: Chỉ giải quyết nghỉ phép trong hè và thời gian giải quyết nghỉ phép không quá 60 ngày.
Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị không giải quyết cho viên chức nghỉ phép hè trong thời gian được đề nghị đi làm công tác coi thi, chấm thi.
1.2.2. Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian nghỉ hàng năm là 08 tuần, bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ và nghỉ hè.
Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý, đúng quy định.
1.3. Nghỉ ốm đau:
Áp dụng từ Điều 8 đến Điều 12 củaNghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1.4. Nghỉ thai sản:
Áp dụng từ Điều 13 đến Điều 17 của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1.5. Nghỉ đám cưới:
- Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng kết hôn: Được nghỉ phép 03 ngày.
- Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng tổ chức kết hôn cho con: Được nghỉ phép 01 ngày.
1.6.  Nghỉ đám tang:
Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng có cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con chết: Được nghỉ phép 03 ngày.
1.7. Nghỉ việc riêng:
Chỉ được giải quyết khi Thủ trưởng đơn vị xác nhận nhằm đảm bảo cho đơn vị hoạt động bình thường.
2. Thẩm quyền giải quyết nghỉ phép:
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cấp giấy phép cho
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;
- Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của đơn vị trực thuộc nghỉ phép ngoài tỉnh, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng quá 03 ngày/lần;
- Công chức, nhân viên hợp đồng làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương:
Cấp giấy nghỉ phép cho viên chức, nhân viên hợp đồng đơn vị mình trong các trường hợp: nghỉ phép hè trong tỉnh, nghỉ thai sản, nghỉ đám cưới, nghỉ đám tang, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng tối đa 03 ngày/lần.
2.3 Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã:
Cấp giấy phép cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc phạm vi phòng giáo dục và đào tạo quản lý hoặc có thể phân cấp giải quyết nghỉ phép cho các trường trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo. Văn bản phân cấp giải quyết nghỉ phép phải gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng TCCB) trước ngày 30/11/2011.
3. Hồ sơ xin nghỉ phép: gồm có
- Đơn xin nghỉ phép (theo mẫu), có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị;
- Bản photo y chứng của bệnh viện hoặc giấy cho phép nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bệnh viện, có bản chính để đối chiếu (trường hợp nghỉ ốm đau);
- Bản photo giấy đăng ký kết hôn (trường hợp nghỉ đám cưới);
- Các giấy tờ minh chứng lý do xin nghỉ phép.
4. Mẫu giấy nghỉ phép:
Thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ (Mẫu 1.16 - đính kèm).
Trên đây là một số hướng dẫn về chế độ nghỉ phép cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện những nội dung hướng dẫn đúng theo quy định. Nếu có vấn đề gì ngoài những quy định nêu trên, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến giải quyết.
Công văn này thay thế Công văn số 56/GDĐT/TCCB ngày 26/02/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của CB-GV-CNV./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng ban Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB, L.62
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
 
Chi tiết
Ghi chú  1655/SGDĐT-TCCB 
Ngày ban hành  18/10/2011 
Người ký  Giám đốc Dương Thế Phương 
Cơ quan ban hành  Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Trở lại   Lên đầu