Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản Công Đoàn Ngành
Hướng dẫn tự chấm điểm, xếp loại và thi đua, khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2011- 2012
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 381/HD-CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2012
V/v hướng dẫn tự chấm điểm, xếp loại và thi đua, khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2011- 2012.
 
 
Kính gửi:

- CĐGD các huyện, thị;
- CĐCS các đơn vị trực thuộc.
 
Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2011- 2012. Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐGD huyện, thị và các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt các yêu cầu sau:
1/- Tổ chức tự kiểm tra chấm điểm, xếp loại 08 nội dung thi đua công đoàn cuối năm học 2011- 2012 (Theo mẫu 1 kèm theo)
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ban chấp hành CĐCS triển khai lại 08 văn bản theo mẫu 1 đính kèm- chỉ đạo các Tổ công đoàn, Ban Nữ công, BTTNDTH, UBKT công đoàn cơ sở thực hiện tự kiểm tra, đánh giá xếp loại các tiêu chuẩn thi đua công đoàn trong năm học 2011-2012. Khi đánh giá được lưu lại trong Sổ Nghị quyết của mỗi tổ chức công đoàn.
Bước 2: Họp BCH. CĐCS (mời đại diện cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng tham dự) để bàn bạc thống nhất và thông qua kết quả tự đánh giá xếp loại các tiêu chuẩn thi đua 8 nội dung trên.
Bước 3: Sau khi đã thống nhất, đơn vị viết báo cáo kết quả ngắn gọn theo mẫu 1 kèm theo về Văn phòng CĐGD tỉnh (Không phải gửi các phiếu đánh giá kèm theo, CĐGD Bình Dương sẽ tổ chức kiểm tra, phúc tra việc tự đánh giá xếp loại của cơ sở thông qua việc xem xét hồ sơ lưu trữ đã lập tại cơ sở hàng năm).
2/- Xét khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 369/HDKT-CĐGD ngày 20/3/2012  của CĐGD tỉnh Bình Dương. Lưu ý thực hiện đúng yêu cầu về hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị, tập thể và cá nhân.
3/- Khi xếp loại Đoàn viên Công đoàn, xếp loại Tổ Công đoàn thực hiện công văn hướng dẫn mới số 23/HD-LĐLĐ, ngày 28/3/2011 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Xếp loại CĐCS vững mạnh thực hiện công văn số 594/HD-CĐN ngày 15/8/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Thời gian nộp các loại báo cáo theo hướng dẫn trên trước ngày 15 tháng 6 năm 2012.  
Nếu đề nghị cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN và của CĐGDVN (theo hệ thống CĐ ngành GD) cần gửi tờ trình (các hồ sơ còn lại gửi sau) cho CĐGD tỉnh Bình Dương trước ngày 20 tháng 4 hàng năm để báo cáo CĐGDVN cử đoàn đi khảo sát, thẩm định.
Các đơn vị khi báo cáo lưu ý các vấn đề sau:
1/- Nội dung các công văn hướng dẫn trên Công đoàn Ngành đã phát hành hoặc đã được tải trên Website của Sở Giáo dục- Đào tạo tại địa chỉ: http://sgdbinhduong.edu.vn/ mục Văn bản của Công đoàn Ngành).
2/-  Một bộ hồ sơ thi đua của đơn vị, tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng từ LĐLĐ tỉnh trở lên gồm:
- Tờ trình;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Bản tổng hợp thành tích của tập thể và cá nhân;
- Biên bản họp xét thi đua của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành CĐCS).
3/-Hồ sơ thi đua gửi CĐGD tỉnh khen thưởng, gồm tờ trình và danh sách trích ngang (theo mẫu số 2).
4- Các CĐGD huyện, thị tổng hợp các báo cáo của CĐCS trực thuộc để báo cáo đúng đủ theo các biểu mẫu đã quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Văn phòng Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương để được xem xét, giải quyết./.
Công văn này được tải trên Website của Sở Giáo dục- Đào tạo tại địa chỉ: http://sgdbinhduong.edu.vn/ mục Văn bản của Công đoàn Ngành).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Ban KT-CSXH.LĐLĐ tỉnh;
-Ban TĐ-TG CĐGDVN;
-Lưu VP.CĐN, NK55.  
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Chi tiết
Ghi chú  381/HD-CĐGD 
Ngày ban hành  13/04/2012 
Người ký  Chủ tịch Nguyễn Văn Kim 
Cơ quan ban hành  Công đoàn giáo dục 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Báo cáo danh sách và sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội XI CĐGD tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018 và biên bản góp ý (03/10/2012)
Ủng hộ cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa” (16/08/2012)
Thông báo lịch phê duyệt Văn kiện và nhân sự Đại hội các CĐCS trực thuộc (03/08/2012)
Phát hành đề cương Tuyên truyền 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012) (14/05/2012)
Tuyên truyền kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012); tuyên truyền kỷ niệm 126 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5 (01.5.1886 - 01.5.2012) (23/04/2012)
Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2011-2012 (18/04/2012)
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục cấp cơ sở, Đại hội XI Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (11/04/2012)
Thông báo ứng dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở năm 2012 (30/03/2012)
Hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Dương (20/03/2012)
Vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương” (1975-2010) (20/03/2012)
Trở lại   Lên đầu