Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản Công Đoàn Ngành
Hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2010- 2011
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 207/HD-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2011
V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn  cuối năm học 2010- 2011
 
 
Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các huyện, thị;
- Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.
 
Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2010- 2011. Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị CĐGD huyện, thị và các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt các yêu cầu sau:
1/- Tổ chức tự kiểm tra chấm điểm, xếp loại 08 nội dung thi đua công đoàn cuối năm học 2010- 2011 theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số số 40/HD-CĐGD, ngày 07/5/2010 của CĐGD tỉnh Bình Dương.
2/- Tiếp tục xét khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 38/HDKT-CĐGD ngày 23/4/2009 và công văn số 41/HD-CĐGD, ngày 07/5/2010 của CĐGD tỉnh Bình Dương.
3/- Khi xếp loại CĐCS vững mạnh, xếp loại Đoàn viên, Cán bộ Công đoàn xuất sắc, xếp loại Tổ Công đoàn thực hiện công văn hướng dẫn mới số 23/HD-LĐLĐ, ngày 28/3/2011 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Thời gian nộp các loại báo cáo theo hướng dẫn trên trước ngày 15/6/2011.
 Nếu đề nghị cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN và của CĐGDVN cần gửi tờ trình (các hồ sơ còn lại gửi sau) cho CĐGD tỉnh Bình Dương trước ngày 25 tháng 4 hàng năm để báo cáo CĐGDVN cử đoàn đi khảo sát, thẩm định.
Chú ý 1: Nội dung công văn 38, 40, 41 Công đoàn Ngành đã phát hành năm học 2009-2010 hoặc đã được tải trên Website của Sở Giáo dục- Đào tạo tại địa chỉ: http://binhduong.edu.vn/ mục Văn bản của Công đoàn Ngành).
Chú ý 2:
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA:
   1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có: Đoàn viên công đoàn xuất sắc.
   2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể có:
               a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
               b) Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
               c) Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Tỉnh;
d) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
đ) Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận xuất sắc.
   HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:   
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;
2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
3. Bằng Lao động sáng tạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN;
4. Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ Tỉnh;
5. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt nam;
6. Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;…
Chú ý 3: Một bộ hồ sơ thi đua của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng từ LĐLĐ tỉnh trở lên gồm:
- Tờ trình;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Bản tổng hợp thành tích của tập thể và cá nhân;
- Biên bản họp xét thi đua của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành CĐCS).
(Mẫu hướng dẫn đính kèm)
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Văn phòng Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương để được xem xét, giải quyết./.
Công văn này được tải trên Website của Sở Giáo dục- Đào tạo tại địa chỉ: http://binhduong.edu.vn/ mục Văn bản của Công đoàn Ngành).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban KT-CSXH.LĐLĐ Tỉnh;
- Ban TĐ-TG CĐGDVN;  
- Lưu VP.CĐN, NK55.  
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
Tải công văn 207/HD-CĐGD tại đây.
Chi tiết
Ghi chú  207/HD-CĐGD 
Ngày ban hành  06/04/2011 
Người ký  Chủ tịch Nguyễn Văn Kim 
Cơ quan ban hành  Công đoàn giáo dục 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Hướng dẫn Sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012 (15/12/2011)
Điều tra, lập hồ sơ, danh sách công chức, viên chức, người hợp đồng lao động có khó khăn về nhà ở tại nơi đang công tác, phải ở nhà trọ thuê của tư nhân (20/09/2011)
Hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức - Hội nghị nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục và đào tạo (07/09/2011)
Thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành CĐGD tỉnh mở rộng lần thứ 16, Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐGD tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2008 - 2013 (29/04/2011)
Hướng dẫn xét khen thưởng “Kỷ niệm chương Vì SNXDTCCĐ” năm 2011 (13/04/2011)
Hướng dẫn Sơ kết 4 năm phối hợp thực hiuện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (19/5/2007-19/5/2011) (07/04/2011)
Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011 (07/04/2011)
Đề nghị tăng thu Quỹ Tương trợ Công đoàn Ngành và áp dụng từ 01/7/2011 (06/04/2011)
Thông báo Kết quả kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 15 - nhiệm kỳ: 2008-2013 (11/02/2011)
Thông báo kết quả Kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng lần thứ XIV - Nhiệm kỳ 2008-2013 (04/01/2011)
Trở lại   Lên đầu