Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản Công Đoàn Ngành
Hướng dẫn xét khen thưởng các danh hiệu thi đua công đoàn từ năm học 2008-2009 và các năm tiếp theo
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 38/HDKT-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 04 năm 2009
V/v: Hướng dẫn xét khen thưởng các danh hiệu thi đua công đoàn từ năm học 2008-2009 và các năm tiếp theo.
 
 
Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các huyện, thị;
- Công đoàn cơ sở trường THPT và đơn vị trực thuộc.
 
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; công văn số 60/HDKT-CĐN ngày 10/02/2009 của CĐGDVN hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng hàng năm trong hệ thống CĐGDVN và căn cứ hướng dẫn Quy chế về Khen thưởng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Bình Dương, ngày 13/4/2009. BTV.CĐGD tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện chế độ xét thi đua và khen thưởng thuộc CĐGD trong tỉnh từ năm học 2008-2009 và các năm học tiếp theo như sau:
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1/Mục đích: Khen thưởng của tổ chức công đoàn nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, CNLĐ và tổ chức công đoàn các cấp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; khích lệ các tập thể và cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của đơn vị và tỉnh đề ra.
2/Yêu cầu:
-Xây dựng nội dung phát động thi đua ở mỗi cấp công đoàn.
-Xây dựng quy chế khen thưởng, bảng chấm điểm thi đua cơ quan đơn vị, gắn với việc thực hiện nội dung chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh.
-Phấn đấu đạt mục tiêu về phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn với tỷ lệ công đoàn vững mạnh xuất sắc, công đoàn vững mạnh từ 80% trở lên.
-Phong trào thi đua tại đơn vị phải thiết thực, phát huy tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính; chống tham ô, lãng phí, thất thoát của công, phải đạt được tiến bộ mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
II/CÁC DANH HIÊU THI ĐUA:
1.Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có: Đoàn viên công đoàn xuất sắc.
2.Danh hiệu thi đua đối với tập thể có:
a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
b) Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
c)Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Tỉnh;
d) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
đ) Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận xuất sắc.
III/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
Hình thức khen thưởng trong tổ chức công đoàn bao gồm:
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;
2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
3. Bằng Lao động sáng tạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
4. Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ Tỉnh;
5. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt nam;
6. Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;…
IV/ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG.
1/Đối tượng khen thưởng:
- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ công đoàn, công đoàn cơ sở.
- CB.CNVC-LĐ có nhiều đóng góp xuất sắc cho tổ chức công đoàn.
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài và người có công xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam.
2/Nội dung phong trào thi đua:
- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo thông tri hướng dẫn chấm điểm phân loại của CĐGD Tỉnh, phân loại CĐCS (thuộc giáo dục) theo hướng dẫn của CĐGDVN.
- Các nội dung phát động phong trào thi đua của CĐGD Tỉnh, của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, ngành đã triển khai. Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng, Quyết định 777/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về các danh hiệu thi đua.
- Đơn vị cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua và vận dụng vào hoạt động thực tế công đoàn thuộc cấp mình.
3/Khen thưởng:
- Bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng. Bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.
- Mỗi cá nhân, tập thể đạt thành tích mức nào thì khen mức đó. Khen toàn diện thì không khen chuyên đề cùng cấp, nếu được khen toàn diện cấp dưới vẫn được khen chuyên đề cấp trên. Nếu được khen toàn diện cấp trên thì không được khen chuyên đề cấp dưới.
- Xét khen thưởng phải tiến hành từ thấp lên cao. Hình thức khen lần sau cao hơn nhất thiết phải có thành tích mới cao hơn.
- CĐCS nào cuối năm xét không đạt tiêu chuẩn CĐCS.VM trở lên thì chủ tịch công đoàn đơn vị đó không được đề nghị CĐGD Tỉnh tặng Giấy khen trở lên.
- Khen đặc cách là những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc do Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh xét.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Ban KT-CSXH.LĐLĐ Tỉnh;
- Như trên; 
- Lưu VP.CĐN, NK55.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Chi tiết
Ghi chú  38/HDKT-CĐGD 
Ngày ban hành  23/04/2009 
Người ký  Chủ tịch Nguyễn Văn Kim 
Cơ quan ban hành  Công đoàn giáo dục 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Trở lại   Lên đầu