Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Các công ty cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục tham gia triển lãm


Công ty TNHH Tuyết Nga


Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Nam An


Công ty TNHH Sản phẩm công nghệ FPT


Công ty Cô phần Quốc tế MBA


Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC

Trở về