Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội chợ Sách
Triển lãm thành tựu ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển có khu vực dành cho hội chợ sách với sự tham gia của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương và Công ty Cổ phần phát hành Sách Tp Hồ Chí Minh:


Trở về